شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

مديريت دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد


IMG_1980

8anidot2a مديران دانشجويي

8anidot2a معرفی کارکنان

8anidot2a ارتباط با مدير

8anidot2a ملاقات دانشجويي

مدیریت دانشجویی یکی  از فعال‌ترین حوزه‌ها در سطح دانشگاه به شمار می‌آید.

 • اهداف و رسالت

   از آن جا که هدف اصلی از تأسیس دانشگاه‌ها، آموزش دانشجویان و شکوفایی استعدادهای افراد جامعه است، و انجام این مهم، ارتباط نزدیک با نحوه زندگی و فعالیت‌های اجتماعی  و معیشتی  آنان دارد، لذا مدیریت دانشجویی، با فراهم ساختن زمینه مناسب و مساعد برای تأمین رفاه دانشجویان، کمک مؤثری در راستای تحقق اهداف آموزش عالی کشور، بر اساس الگوی برنامه توسعه، انجام می‌دهد.

 • وظایف
  •  ارائه خدمات رفاهی
  • نظارت بر حسن اداره غذاخوری‌ها و خوابگاه‌ها
  • ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های واحدهای تابعه
  • نظارت بر فعالیت کارشناسان امور دانشجویی دانشکده‌ها
  • ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه، هیئت رئیسه و شرکت در جلسات متعدد  از جمله: ستاد امور دانشحویان شاهد و ایثارگر، شورای معاونان اداری و مالی، جلسات تخصصی حوزه معاونت دانشجوی وزارت متبوع، و جلب نظر مسئولان درخصوص تنگناهای خدمت‌رسانی به دانشجویان.
 • واحدهای تابعه

واحدهای تابعه مدیریت دانشجویی از شش بخش تشکیل شده است که هر کدام وظایف خاصی بر عهده دارند

 1. اداره تغذیه
 2. اداره رفاه
 3. اداره خوابگاه
 4. مرکز بهداشت و درمان
 5. حسابداری
 6. امور عمومی

12249 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه