شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

شرح وظایف نماینده حسابداری اداره تغذیه


1- پرداخت مبلغ باقی مانده حساب خدمات دانشگاه در هنگام تسویه حساب دانشجویان پس از تأیید فرم های تسویه حساب


2- افزایش اعتبار کارت خدمات دانشگاه دانشجویان خارجی، تا قبل از آماده شدن کارت بانکی ایشان


3- انجام امور حسابداری در ارتباط با حسابداری امور دانشجویی


4- رسیدگی به امور مالی مربوط به اردوها و پذیرای های فوق برنامه

6889 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه