شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

غذاخوری‌ها


غذاخوری
 ظرفیت  سرویس‌دهی
 مکان
 فجر- خاص آقایان
 ٤٠٠٠  صبحانه، ناهار، شام
 پشت مجموعه خوابگاه‌های فجر ١ تا ٤
 پردیس- خاص خانم‌ها
٣٠٠٠ صبحانه، ناهار، شام
 کنار خوابگاه پردیس ١
 یاس ٢٠٠٠
ناهار
پشت دانشکده علوم اداری و اقتصاد، مقابل سازمان مرکزی دانشگاه
 میلاد ٢٠٠٠ ناهار
 پشت دانشکده مهندسی
 مهر- خاص خانم‌ها
٤٠٠٠
ناهار، شام
کنار خوابگاه پردیس ٦

4711 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه