شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

یک دستگاه آمبولانس به صورت شبانه‌روزی و در تمام ایام،  جهت اعزام بیماران به مراکز درمانی فعال است.

راننده آمبولانس صرفاً پاسخ‌گوی تماس سرپرستان و یا انتظامات خوابگاه جهت اعزام است.

4534 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه