شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

شرح وظایف انباردار خوابگاه‌ها


1- تحویل و اخذ وسایل مورد لزوم به دانشجویان از قبیل تخت، تشک، موکت، و غیره جهت استفاده در خوابگاه‌ها در هنگام تحصیل و تحویل گرفتن آن‌ها در موقع تخلیه خوابگاه

2- اخذ مواد شوینده از انباردار کل و در اختیار قراردادن آن‌ها به مسئول خدمات خوابگاه جهت توزیع بین نیروهای خدماتی

3- اختصاص انبار برای تحویل و نگهداری وسایل دانشجویان در تابستان

5249 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه