شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

شرح وظایف و مسؤلیت‌های اجرايي

1- پذيرش دانشجويان جديدالورود واجد شرايط خوابگاه هر ساله در مهرماه و بهمن‌ماه

2- امتيازبندي و معرفي دانشجويان متقاضي خوابگاه متأهلين

3- اعلام بدهي دانشجويان ساکن در خوابگاه به هنگام فارغ‌التحصيلي

4- ثبت اطلاعات، برقراري خوابگاه و نيز صدور فيش در سيستم اتوماسيون صندوق رفاه

5- برقراري و معرفي دانشجويان متقاضي خوابگاه در تابستان

6- تأييد درخواست خوابگاه جهت دانشجويان ترم بالايي از طريق سيستم آموزش

7- پيگيري تخليه به موقع دانشجويان ساکن خوابگاه

8- محاسبه هزینه خوابگاه و سپس معرفي دانشجويان سنواتي، کارمند و بورسيه به خوابگاه

9- انجام امور محوله از سوی مسئولين مربوطه

4614 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه