شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

شرح وظایف و مسؤلیت‌های اجرايي

١- برقراری وام‌های شهریه دانشجویان نوبت دوم

٢- برقراری وام‌های غیر تحصیلی (ضروری، حج عمره، قهرمان ورزشی، و مبتکران) دانشجویان روزانه

٣- تمديد و معرفي دانشجويان روزانه جهت دريافت دفترچه بيمه و نيز ثبت و پرداخت حق بيمه آن‌ها در سیستم صندوق رفاه دانشجویان

٤- برقراری وام شهريه جهت دانشجويان نوبت دوم

٥- معرفي کليه دانشجويان روزانه و نوبت دوم جهت صدور کارت بيمه حوادث عمر

٦- تمديد و صدور دفترچه بيمه دانشجويان بورسيه خارجي

٧- رفع اشکال وام‌های برگشتی و پرداخت آن‌ها به حساب دانشجويان

٨- همکاري با ساير قسمت‌هاي اداره رفاه

٩- انجام امور محوله از سوی مسئولين مربوطه

١٠- ثبت تعهدنامه محضری دانشجويان روزانه در سيستم

4605 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه