شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

اداره رفاه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

شرح فعالیتهای اداره رفاه:

١- پرداخت انواع وام‌های دانشجویی

٢- پرداخت تسهیلات و کمک هزینه به دانشجویان در موارد خاص

٣- محاسبه هزینه‌های سکونت دانشجویان خوابگاهی

٤- اقدام در جهت وصول یا بازپرداخت وام‌های پرداختی به دانشجویان

٥- انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویی

٦- صدور دفترچه اقساط وام‌ها

٧- اعلام بدهی به دانشجویان

٨- صدور مجوز اسکان برای دانشجویان

٩- اقدام برای برقراری بیمه دانشجویی

4845 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه