شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

خوابگاه فجر پنج

این خوابگاه برای آقایان است.

تعداد اتاق: ١٤٢

تعداد دانشجویان ساکن: ٥٦٥

نام مسئول خوابگاه: آقای سیدصادق علوی

مقطع تحصیلی دانشجویان ساکن: دانشجویان مقاطع  کارشناسی و کارشناسی ارشد

سایر امکانات و فضا های خوابگاه:

  • تعداد سالن مطالعه: ٢
  • تعداد سالن نمازخانه: ١
  • تعداد اتاق مشاوره: ١
  • یک فاز این خوابگاه مجهز به اینترنت است
  • تعداد اتاق مشاوره: ١


4768 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه