شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

خوابگاه فجرچهار

این خوابگاه برای آقایان است.

تعداد اتاق: ٢٠٨

تعداد دانشجویان ساکن: ٤١٦

نام مسئول خوابگاه: آقای محمدرضا سهندی

مقطع تحصیلی دانشجویان ساکن: دانشجویان مقطع  کارشناسی

سایر امکانات و فضاهای خوابگاه:

  • تعداد سالن مطالعه: ٢
  • تعداد اتاق مشاوره: ١
  • این خوابگاه مجهز به یک سالن تنیس روی میز است

4613 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه