شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

خوابگاه فجر یک

این خوابگاه مخصوص آقایان است

تعداد اتاق: ٢١٨

تعداد دانشجویان ساکن: ٣٧١

نام مسئول خوابگاه: آقای مهدی معقول  

مقطع تحصیلی دانشجویان ساکن: کارشناسی ارشد، دکترا

سایر امکانات و فضاهای خوابگاه:

5671 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه