شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

شرح وظایف و مسئولیت‌های اجرايي

1- تکميل فرم‌هاي شماره 12 و نظارت بر تايپ آن‌ها

2- نظارت بر ثبت بدهي (نقدی و قسطي) دانش‌آموختگان در سيستم‌های رايانه‌ای

3- ثبت بدهی دانش‌آموختگان در سیستم جامع صندوق رفاه و رفع نواقص آن‌ها جهت صدور دفترچه اقساط

4- ارائه آمار و اطلاعات مربوط به بخش بازپرداخت به صورت سه ماهه و در مواقع مورد لزوم

5- کمک به کارشناسان اداره رفاه در مواقع ضروری

6- ثبت ليست دفترچه اقساط رسيده از صندوق رفاه در رايانه

7- مکاتبه با دانش‌آموختگان بدهکار که بيش از سه ماه متوالي از تاريخ سررسيد اقساط آنان گذشته است

8- ارتباط مستمر با صندوق رفاه دانشجويان جهت آگاهی از بخش‌نامه‌های جديد و رفع نواقص دفترچه‌های اقساط

9- نظارت کامل بر بخش بازپرداخت و همچنين دقت و تأييد نامه‌های ارسالی به اداره کل آموزش دانشگاه

10- کنترل و دقت در محاسبه ميزان بدهی دانش‌آموختگان قبل از صدور دفترچه اقساط يا پرداخت‌های نقدی

5489 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه