شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

شرح وظایف مسئول روابط عمومی


- هماهنگی با رئیس امور عمومی در برگزاری جلسات مختلف حوزه

- تنظیم صورت جلسات

- هماهنگی در برگزاری مراسم‌های مربوط به حوزه

- مسئول راه‌اندازی و انتشار اخبار و رویدادهای مربوط به حوزه امور دانشجوی در سایت مربوط به همین حوزه

- هماهنگی جهت انعکاس اخبار در سایت دانشگاه

- شرکت در جلسات مربوط به «روابط عمومی‌ها» در سطح دانشگاه

9017 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه