شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

اداره امور خوابگاه‌ها

اداره امور خوابگاه‌ها زیرمجموعه‌ی مدیریت دانشجویی است، که اسکان دانشجویان را بر عهده دارد. پنج مجموعه‌ی خوابگاه‌های فجر (خاص آقایان) و شش مجموعه‌ی پردیس (مخصوص خانم‌ها)، داخل پردیس دانشگاه، زیرمجموعه‌ی این اداره است. خوابگاه بقا (که برای اسکان دانشجویان متأهل در نظر گرفته شده) در بیرون از دانشگاه قرار دارد، نیز زیرمجموعه‌ی این اداره است.

معرفی خوابگاه‌های پسران:

فجر ١و ٢ به سرپرستی آقای مهدی معقول

فجر ٣ و ٤ به سرپرستی آقای محمدرضا سهندی

فجر ٥ به سرپرستی آقای سیدصادق علوی

5076 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه