شنبه 4 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

خوابگاه‌های غیر دولتی دخترانه


لیست زیر، بر اساس آخرین اطلاعات تا تاریخ ١٣٩٥/٠٦/٠١ به دست آمده است، و مورد تأیید در نیم‌سال اول سال تحصیلی ١٣٩٦-١٣٩٥ است.

ردیف نام خوابگاه
وضعیت مجوز

هزینه ترم

(تومان)

مدیریت
شماره تماس
نشانی
١
آیسان
مجوز دار
٧٥٠ تا ٨٠٠
خانم مکی

٠٩١٥١٦٤٤٨٦٩

٣٦٠٦٦٦١٨

امامت ٧، پلاک ٤٩
٢
ایراندخت
مجوز دار
٧٥٠ تا ٨٠٠
خانم صبوری

٠٩١٥٣١٦٣٠٢٦

٣٨٤٠٠١٨٠

راهنمایی ١٤، پلاک ٢٦
٣
پردیس
در حال پیگیری
٦٥٠ تا ٨٠٠
آقای واحدی

٠٩١٥٦٦٠٦٣٧٣

٣٨٤٠٢٣٤٨

تقی آباد، بین کوهسنگی ٣ و ٥، پلاک ٩٥
٤
ثمانه
مجوز دار
٧٥٠
آقای جودی

٠٩١٥٣١٤٤١٠٥

٣٧٢٧٠٨٨٠

خیابان دانشگاه ٩، پلاک ١٤
٥
خانه کارگر (خوابگاه متأهلین)
در حال پیگیری
٣٥٠ ماهیانه
آقای موسوی

٠٩١٥٣٢٣٤٩٣٩

٣٦٢٠٠٠٥٢

انتهای بلوار اندیشه، بلوار میثاق، میثاق ٣٨/١٥
٦
خرد گرایان مطهر
در حال پیگیری
٧٥٠ تا ٨٠٠
آقای قاسمیان

٠٩١٥١١٥٠٣٨٠

٣٨٣٨٨٠٦٥

کوثر ٤٥، پلاک ٢
٧
صدف
مجوز دار
٨٠٠ تا ١٠٠٠
خانم جلالیان

٠٩١٥٤٣٥٥٩٧٩

٣٦٠١٧١٩٠

خیابان سید رضی ٧، پلاک ٢٢٣
٨
کیمیا
مجوز دار
٨٥٠
خانم نقویان
٠٩١٥٧٩٩٨٥١٦
میدان تربیت، شهید قانع ١٨، پلاک ١٨
٩
مطهره
مجوز دار
٥٠٠ تا ٥٥٠
خانم اختراعی

٠٩١٥١٢٠١٣٢٨

٣٢٢١٥٦٢١

خیابان شیرازی ١٩، پلاک ٢٤
١٠
معصومه
مجوز دار
٦٨٠ تا ٧٠٠
خانم عطاریانی
٠٩٣٦٤٣٠٨١١٠
امامت ٣٨، پلاک ٧
١١
وارستگان (الزهرا)
در حال پیگیری
٨٠٠ تا ٩٠٠
خانم قاسمی
٠٩١٥٦١٨١٣٢٧
لادن ٣، پلاک ٧٠

546 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه