شنبه 4 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

خوابگاه‌های غیر دولتی پسرانه


لیست زیر، بر اساس آخرین اطلاعات تا تاریخ ١٣٩٥/٠٦/٠١ به دست آمده است، و مورد تأیید در نیم‌سال اول سال تحصیلی ١٣٩٦-١٣٩٥ است.

ردیف نام خوابگاه
وضعیت
ظرفیت
هزینه ترمی
قیمت
مدیریت
شماره تماس
نشانی
١
آرام
مجوز دار
٤٤
٨٠٠
٦٥٠ - ٨٠٠
آقای جمشیدی

٠٩١٥٣١٥٧٣٩٢

٣٣٤٣٥٢٦٦

ایستگاه مترو ١٧ شهریور، فدائیان اسلام ١٥، ابوحامد ١، پلاک ١٦٩
٢
آیندگان
مجوز دار
٧٠
٧٥٠ - ٨٠٠
٧٠٠ - ٨٥٠
خانم پور رحیمی

٠٩١٥٣١٨٤٤٢٩

٣٦٠٣٣٠٧٤

سید رضی ٥٥، پلاک ٢٤٦
٣
ارغوان
مجوز دار
٤٠
٧٥٠ - ٨٠٠
٧٥٠ - ٨٥٠
آقای حمزه نیا
٠٩٣٩٦٩١٩٠٧٥
دانش آموز ١٥، پلاک ٣٥٤
٤
نوید
مجوز دار
١١٠
٥٥٠ - ٦٠٠
٦٠٠ - ٦٥٠
آقای حسینی
٠٩١٥٩٧٩٧٤٥٣
وکیل آباد ١٠، پلاک ١٠
٥
یکتا
مورد تأیید
٨٠

٧٠٠ تا ٨٠٠
آقای مرشدلو
٠٩١٥١٠٨٠٧٦٢
جلال آل احمد ٦، سروش ٦، پلاک ١٦
٦
ولایت
مجوز دار
٧٢
٧٠٠ - ٧٥٠
٧٠٠ - ٨٥٠
آقای کریمی
٠٩١٧١٦٧١٩١١
امامت ٣٢، پلاک ٣٢

500 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه