شنبه 4 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

خوابگاه‌های دانشگاه فردوسی

اداره خوابگاه‌ها در حال حاضر شامل 12 خوابگاه است كه از اين تعداد، 11 خوابگاه مربوط به دانشجويان روزانه (مجرد) در داخل كوي دانشگاه و يك خوابگاه متأهلين بقا (خارج دانشگاه) است، كه مشخصات هر یک به تفضيل در ادامه ارایه شده است.

خوابگاه‌های خواهران
 1. پردیس یک
 2. پردیس دو
 3. پردیس سه
 4. پردیس چهار
 5. پردیس پنج
 6. پردیس شش

خوابگاه‌های برادران

 1. فجر یک
 2. فجر دو
 3. فجر سه
 4. فجر چهار
 5. فجر پنج

خوابگاه  متاهلی

 1. خوابگاه بقا

20442 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه