شنبه 4 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

ملاقات با مدیر دانشجویی دانشگاه

زمان ملاقات با مدیر دانشجویی دانشگاه، روزهای چهارشنبه از ساعت ١٠ تا ١٢ است.

شایان ذکر است ملاقات با مدیر، با تعیین وقت قبلی، امکان‌پذیر است.


1564 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه