شنبه 4 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

کارکنان اداره رفاه


 نام و نام خانوادگی
سمت
محسن قانع قصاب
رئیس اداره رفاه
ghane
شیرین پوریان

کارشناس بازپرداخت و معاون اداره رفاه 

porian
مهدی معقول
مسئول وام و بیمه دانشجویان
maghool
محمدرضا عرب
متصدی امورخوابگاه‌ها
arab
محمدرضا سهندی طرقی
کارشناس اداره رفاه دانشجویان
سعید حیدری
مسئول رایانه و کارشناس وام‌ها
heidari
افسانه زیبایی
مسئول دبیرخانه
ziba

3976 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه