شنبه 4 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

کارکنان مرکز بهداشت و درمان

 نام و نام خانوادگی
 سمت  مدرک تحصیلی

فروزان پاسالار

رییس مرکز و پزشک معتمد دانشگاه

پزشک عمومی

pasalar

راهله مهدوی

پرستار

کارشناسی پرستاری

mahdavi
عطیه قصابی
کارشناس بهداشت محیط
کارشناسی بهداشت محیط

اسماعیل شبان پیشه
راننده آمبولانس


 سید حسین حسینی
راننده آمبولانس


 سید مرتضی حسینی
راننده آمبولانس


1957 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه