شنبه 4 آذر 1396
01

002

003

004

005

006


کارکنان اداره خوابگاه‌ها

 نام و نام خانوادگی
 سمت
محمود صنعتی
رییس اداره خوابگاه‌ها

علی زرساز
معاون اداره خوابگاه‌ها

 زکیه محسنی
مسئول دفتر

نرگس لطفی
کارشناس اداره خوابگاه‌ها

محمد کریمی
مسئول فنی

زهرا حسن زاده
سرپرست خوابگاه

اعظم منظم چنار
سرپرست خوابگاه
مریم بخشی
سرپرست خوابگاه
مریم آخوندزاده
سرپرست خوابگاه
زهرا برومند
سرپرست خوابگاه
صبیحه محسنی
سرپرست خوابگاه
فاطمه صغری جانقربانیان
سرپرست خوابگاه
کلثوم نوری اسکندری
سرپرست خوابگاه

رضا بیابانی
نماینده اداره خوابگاه‌ها در خوابگاه‌های خواهران و برادران

حسن نوکاریزی
سرپرست خوابگاه

قاسم رضازاده
سرپرست خوابگاه

علی اکبر سلیمی
سرپرست خوابگاه

2110 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه