شنبه 4 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

مدیران دانشجویی دانشگاه از سال ١٣٦٧ تا کنون

نام و نام خانوادگی
دوران تصدی
محمد سازگاران
١٣٦٧ - ١٣٦٩
احمد حامد مقدم
 ١٣٦٩ - ١٣٧٢
محمد علی پسند
 ١٣٧٢- ١٣٧٣
سعید رئوفی
 ١٣٧٣
محمد لگزیان
 ١٣٧٣- ١٣٧٦
دکتر محمد سازگاران
 ١٣٧٦- ١٣٧٧
مهندس امیر فرهادیان
 ١٣٧٧
مهندس علی شریف
 ١٣٧٧- ١٣٨٥
دکتر داور شاهسونی
 ١٣٨٥- ١٣٨٧
دکتر مهدی سهرابی ١٣٨٧- ١٣٩١
دکتر سعید خان زادی
١٣٩١ تا کنون

2487 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه