شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

اداره رفاه دانشجویان

refah
IMG_2088

مسئولیت برقراری وام‌های صندوق رفاه دانشجویان و معرفی دانشجویان متقاضی واجد شرایط اسکان به خوابگاه، و همچنین ایجاد هماهنگی بین مسئولین امور دانشجویی دانشکده‌ها و اداره آموزش دانشگاه را بر عهده دارد.


8anidot2aواحدهای اداره رفاه
  • امور پرداخت
  • امور بازپرداخت
  • امور خوابگاه
  • بایگانی اسناد

معرفی کارکنان 8anidot2a

24975 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه