شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

اداره تغذیه

Nutrition_Office

ارائه وعده‌های غذایی صبحانه، ناهار و شام بر اساس قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان، همچنین تجهیز، نگه‌داری، نظارت بر توسعه فضای غذاخوری‌ها و آشپزخانه‌ها و کنترل کیفی و نظارت بر حسن انجام کار پیمان‌کاران غذاخوری‌ها بر عهده این اداره است.

10anidot2aواحدهای اداره امور تغذیه
10anidot2aغذاخوری ها
10anidot2aمعرفی کارکنان

11397 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه