شنبه 4 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

همكاران اداره تغذيه

 نام و نام خانوادگي

 سمت

 مدرک تحصیلی


دکتر امیر سالاری

سرپرست اداره تغذیه

دکتری تکنولوژی مواد غذایی
salari

محمد حسین زاده

معاون اداره تغذیه

کارشناسی

Hoseinzadeh_Mohammad

حسن دشتبان

کارشناس

کاردانی

Dashtban


 روح اله معینی زاده


کارشناس رایانه

کارشناسی کامپیوتر


سجاد بابایی ماهانی نژاد

کارشناس

کارشناسی

Babaii

براتعلی جنگی

آشپز طبخ غذا


Jangi

3476 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه