شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

مركز بهداشت و درمان دانشگاه


این اداره در دو بخش بهداشت شامل: کنترل، ارزیابی و ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش سطح بهداشت در مکان‌های عمومی، غذاخوری‌ها، خوابگاه‌ها، بوفه‌ها و تریاهای دانشگاه، و بخش درمان شامل: ارائه خدمات پزشکی عمومی، داروخانه، تزریقات و پانسمان، دندان‌پزشکی، در طول روز فعالیت دارد.

10anidot2a واحدهای مرکز بهداشت و درمان
10anidot2aمعرفی همکاران

6554 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه