شنبه 25 آذر 1396
01

002

003

004

005

006

اداره خوابگاه

نظر به اين كه خوابگاه دانشجويي به عنوان سرپناه و محيط امن براي زندگي گروهي موقت از دانشجويان، با تركيب متنوعي از عوامل اجتماعي، انساني، فيزيكي، رواني، زيست محيطي و ... مجموعه‌اي زنده و فعال مي‌باشد، قدر يقين اداره و تدبير در چنين مجموعه‌اي، متنوع و پيچيده، نيازمند بصيرت، دورانديشي، خويشتنداري، ادبورزي و توجه به شئونات قشر دانشجو، به همراه بهره‌گيري بهينه از روش‌هاي علمي مديريت راهبردي، مي‌باشد. لذا بر همين اساس اهداف ذيل سرلوحه كار قرار گرفته و در اداره خوابگاههاي دانشگاه فردوسي مشهد به کار گرفته شده است.

  • اهداف

1. اهتمام به ايجاد مديريت نظام‌مند با برنامه‌ريزي و بهره‌گيري از اقتصاد زمان، و سوق دادن دانشجويان به طرف نهادهاي مدني خوابگاه از قبيل شوراي صنفي و ... در جهت قانونمند شدن دانشجويان

2. بهره‌گيري از مشاركت فعال دانشجويان در جهت حفظ و نگه‌داري خوابگاه‌ها و ارتقاء سطح اخلاقي و رفتاري دانشجويان در خوابگاه

3. شناخت و پاسخگويي سريع به نيازهاي متنوع و كم‌تر شناخته شده دانشجويان در حدود امكانات و مقدورات دانشگاه بر اساس نظرسنجي‌ها و يافته‌هاي پژوهشي انجام شده در سطح خوابگاه‌ها

4. اتخاذ تدابير مناسب براي رفع تنش‌ها و تأمين محيطي امن و ايجاد رابطه عاطفي با دانشجويان و كوشش در جهت رعايت حريم فردي و اجتماعي دانشجو

  • وظايف

مسووليت حفظ اموال دانشگاه،‌ اماكن تأسيسات و اجراي مقررات عمومي خوابگاه‌ها، نظارت بر رعايت نظافت و بهداشت عمومي، مسائل انضباطي دانشجويان متناسب با آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوطه بر عهده اين اداره مي‌باشد كه بر حسب چارت تشكيلاتي اداره خوابگاه‌ها، مي‌تواند در اجرا و پيشبرد وظايف محوله از خدمات دانشجويان متعهد بصورت پاره‌وقت در قالب كار دانشجويي استفاده كند.


  • اماكن خوابگاهي
2anidot2a خوابگاه‌های دانشگاه فردوسی

2anidot2aخوابگاه‌های تحت نظارت بنیاد دانشگاهی فردوسی

2anidot2aخوابگاه‌های غیر دولتی پسرانه

2anidot2aخوابگاه‌های غیر دولتی دخترانه

2anidot2a

معرفی کارکنان


19416 :تعداد دفعات بازید


Copyright © 2011 Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه ایران | دانشگاه